►   

News  |  Nuus
   
►    Purpose  |  Doel
   
►    LRF Council  |  LRF Raad
   
►    Membership  |  Lidmaatskap
   
►    System  |  Sisteem
   
►    Activities  |  Aktiwiteite
   
►    Funding  |  Befondsing
   
►    Secretariat  |  Sekretariaat
   
►    Members  |  Lede
   
►    Links  |  Skakels
 

     TERMS & CONDITIONS  |  TERME & VOORWAARDES:

 

While the LRF uses all reasonable efforts to ensure all information on this site is accurate and current, you use this site at your own risk. The content is subject to change without notice.

Neither the LRF nor any other party involved with the information on this site is liable for any damages or loss whatsoever, arising in connection with your access to or use of this site.

You agree not to use any information on this site or linked to this site in any claims or actions against the LRF. Links to other sites are sites independent from the LRF and we do not endorse, control or make any representations, warranties or conditions concerning their contents or links.

We assume no responsibility or liability for any damages caused by viruses, worms or other malicious programs to your computer software, equipment or other property in connection with your access to or use of this site or your downloading of any data, text, images, files or other materials from this site.

Alhoewel die LRF alle redelike voorsorg tref om te verseker dat alle inligting op hierdie webblad akkuraat en aktueel is, gebruik u hierdie tuisblad nogtans op eie risiko. Die inhoud is onderworpe aan verandering sonder enige kennisgewing.

Nie die LRF of enige ander partye betrokke by die inligting op hierdie webblad is aanspreeklik vir enige skade of verlies hoegenaamd wat mag spruit uit u toegang tot of gebruik van hierdie webblad.

U onderneem om geen inligting op hierdie webblad of wat met hierdie webblad skakel te gebruik in enige eise of sake teen die LRF nie. Skakelings met ander webblaaie is onafhanklik van die LRF en ons onderskryf, beheer of lewer geen vertoë, waarborge of voorwaardes betreffende hul inhoud of skakelings nie.

Ons aanvaar geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige skade veroorsaak deur virusse, wurms of ander kwaadwillige programme aan u rekenaarsagteware, -toerusting of enige ander eiendom wat verband hou met u toegang tot of gebruik van hierdie tuisblad nie; ook nie vir skade ten opsigte van u aflaai van enige data, teks, afbeeldings, lêers of ander materiaal van hierdie tuisblad nie.

     ASSOCIATED MEMBERS AND SPONSORS:
 

                 
               

 

 

© 2008 - 2017 LRF   •   Terms & Conditions   •   Website designed & maintained by 123 Internet