►   

News  |  Nuus
   
►    Purpose  |  Doel
   
►    LRF Council  |  LRF Raad
   
►    Membership  |  Lidmaatskap
   
►    System  |  Sisteem
   
►    Activities  |  Aktiwiteite
   
►    Funding  |  Befondsing
   
►    Secretariat  |  Sekretariaat
   
►    Members  |  Lede
   
►    Links  |  Skakels
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  MEMBERS:                                                                                                                                                                                              AFFILIATED MEMBERS:

|
|
|
|
|
|
|
|
SA BRAFORD BRAHMAN BRANGUS LIMOUSIN SANTA GERTRUDIS SIMBRA SIMMENTALER WAGYU NSBA ZHB
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

The principal business and purpose of the Livestock Registering Federation shall be to unite, promote and protect its members acting as Registering Authorities into an affiliated federation operating under self-imposed standards of performance and conduct, to promote the mutual interests and ideals of its members. 

To carry out these objectives, the LRF shall have the following authority:

  • To promote, foster and advance the interests of its members engaged in the genetic improvement of cattle and other livestock by means of performance recording;

  • To encourage cooperative working relationships among organizations and individuals engaged in the registration and performance recording of livestock;  

  • To co-operate with other related industry associations, educational institutions, and governmental agencies in the pursuit of livestock improvement;

  • To liaise and co-operate with the National Department of Agriculture ensuring improvement and promotion of the pedigree and commercial livestock sectors.

  • In general, to engage in such activities in connection with or incidental to the foregoing which are not prohibited by law and are deemed to be in the best interests and welfare of Federation members.

Die hoofbesigheid en doel van die Lewendehawe Registrerende Federasie sal wees om lede wat as Onafhanklike Registrerende Owerhede funksioneer, te verenig, te promofeer en te beskerm in 'n geaffilieërde federasie.  Die LRF word bedryf onder self-ingestelde standaarde van prestasie en gedrag om die gesamentlike belange en ideale van lede te promofeer.

Om hierdie doelwitte tot uitvoering te bring, het die LRF die volgende gesag:

  • Om die belange van lede, wie betrokke is by die genetiese verbetering van beeste en ander vee, deur middel van registrasie en prestasie-aantekening te promofeer, te koester en uit te bou.

  • Om die koöperatiewe werksverhoudings tussen organisasies en individue wie betrokke is by die registrasie en prestasie-aantekening van vee, aan te moedig.

  • Om die samewerking tussen ander soortgelyke beryfsorganisasies, institute en opvoedkundige instellings te verbeter in die strewe na veeverbetering.

  • Om saam te werk en as skakel op te tree met die Nasionale Departement van Landbou (DoA) om te verseker dat verbetering en promosie van die Stoet- en Kommersiële Veesektore plaasvind.

  • In die algemeen betrokke te wees met aktiwiteite wat verband hou met bogenoemde, en die deur die wet verhoed word nie, en wat in die beste belang van die Federasie-lede is.

 

      

 
     ASSOCIATED MEMBERS AND SPONSORS:
 

                 
               

 

 

© 2008 - 2017 LRF   •   Terms & Conditions   •   Website designed & maintained by 123 Internet