Lewendehawe Registrerende Federasie / Livestock Registering Federation

The Livestock Registering Federation (LRF)

The LRF (Livestock Registering Federation) is a non-profit organisation which was established in the year 2000 was established in the year 2000, following the release of the Animal Improvement Act (Act No. 62 of 1998), which enabled societies to keep their own animal records and performance data. The founding members of the LRF were the Simmental/Simbra, Brahman, Santa Gertrudis and SA Holstein societies. Thereafter, several other societies joined the LRF and today the LRF serves 9 beef cattle societies in South Africa (40% of all registrations in South Africa), 38 societies in Namibia (of which 22 are beef cattle societies), as well as 24 societies in Zimbabwe ( of which 15 are beef cattle societies). The LRF serves as a mouthpiece for all these societies. However, each society’s independence, in terms of own management and functioning, is not changed with participation in the LRF.

Die Lewendehawe Registrerende Federasie (LRF)

Die LRF (Lewendehawe Registrerende Federasie) is ‘n nie winsgewende organisasie en het in die jaar 2000 het in die jaar 2000 tot stand gekom na aanleiding van die Wet op Diereverbetering (wet no. 62 van 1998), wat genootskappe in staat gestel het om hulle eie diere-registrasies en prestasiedata te verwerk. Die stigterslede van die LRF was die  Simmental/Simbra, Brahman, Santa Gertrudis en SA Holstein genootskappe. Daarna het verskeie ander genootskappe hulle by die LRF aangesluit en vandag bedien die LRF 9 vleisbeesgenootskappe in Suid-Afrika (40% van alle registrasies in Suid-Afrika), 38 genootskappe in Namibië (waarvan 22 vleisbeesgenootskappe is), asook 24 genootskappe in Zimbabwe (waarvan 15 vleisbeesgenootskappe is). Die LRF dien as spreekbuis vir al hierdie genootskappe. Elke genootskap se onafhanklikheid in terme van eie bestuur en funksionering word egter nie met deelname aan die LRF verander nie.